Lietotāja noteikumi

LIETOTĀJA NOTEIKUMI

Derīgs no [01.03.2022]

Nomas pakalpojuma sniegšanas nosacījumi turpmāk (turpmāk – lietotāja nosacījumi) regulē 1) klientu reģistrācijas kārtību; 2) automašīnu rezervēšana un izmantošana; 3) transportlīdzekļu ekspluatācijas nosacījumi; 4) atbildības noteikumi un 5) maksāšanas nosacījumi. Lūdzam rūpīgi izlasīt nosacījumus, jo, izmantojot Ideal Baltic sniegtos pakalpojumus, klients apliecina, ka ir iepazinies ar nosacījumiem, tos sapratis un piekrīt, ka tie viņam ir juridiski saistoši.

Saskaņā ar noteikumiem SIA IDEAL SERVICES un klients (definēts zemāk) tiek uzskatīts par līgumattiecību noslēgšanu.

1. DEFINĪCIJAS

Tālāk norādītajiem izteicieniem šajos Noteikumos un saistībā ar tiem ir šādas nozīmes, vārdi, kas Noteikumos lietoti vienskaitlī, ietver vārdus, kas lietoti daudzskaitlī un otrādi.

1.1 Konts ir klienta lietotāja konts, kas reģistrēts mobilajā aplikācijā.

1.2 Automašīna ir vismaz pasažieru vai preču pārvadāšanai paredzēts četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura projektētais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā un kuru SIA IDEAL SERVICES nodod klientam par maksu, pamatojoties uz šiem nosacījumiem.

1.3. Klients ir fiziska persona, kura, izmantojot pakalpojumus, ir piekritusi izpildīt nosacījumus un līgumsaistības pret SIA IDEAL SERVICES.

1.4 Elektroniskā sistēma ir mobilajā aplikācijā izmantotā transportlīdzekļu rezervēšanas sistēma.

1.5 Katrai automašīnai ir degvielas karte, ar kuru var norēķināties par degvielu SIA IDEAL SERVICES norādītajās degvielas uzpildes stacijās.

1.6 SIA IDEAL SERVICES ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs: 40003447204, adrese: Mārupes nov., Mārupes pag., Lidosta "Rīga", "Lidosta "Rīga" 10/1", LV-1053.

1.7 Mobilā lietotne ir lietojumprogrammatūra viedtālruņiem, planšetdatoriem un/vai citām mobilajām ierīcēm, ko var izmantot, lai rezervētu, atbloķētu, bloķētu un/vai veiktu citas programmatūras iespējotas darbības.

1.8. Stāvvieta ir autostāvvieta un/vai novietošanas punkti, kur klients paņem transportlīdzekli, kā arī vieta, kur transportlīdzeklis ir jāatgriež.

1.9 Puses - SIA IDEAL SERVICES un klients.

1.10. Lietošanas periods ir laika periods no transportlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā (atslēgts) līdz brīdim, kad transportlīdzeklis tiek atdots (bloķēts).

1.11 Personas dati ir jebkuri dati, kas tieši vai netieši, atsevišķi vai kopā ar citiem esošajiem datiem ļauj identificēt fizisko personu, piemēram, vārds, e-pasta adrese, IP adrese, sociālās apdrošināšanas kods, fotogrāfija, apraksts, tālruņa numurs utt.

1.12. Cenrādis ir pakalpojumu maksas, soda naudas, zaudējumu atlīdzība, citi maksājumi un izdevumi, kas publicēti vietnē un mobilajā aplikācijā. Cenrādis ir noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa.

1.13 Privātuma noteikumi ir privātuma noteikumi attiecībā uz SIA IDEAL SERVICES elektriskajiem transportlīdzekļiem, kas satur informāciju par klienta personas datu apstrādi (tostarp klienta kā datu subjekta tiesībām) un ir pieejami vietnē www.myavis.lv.

1.14 Pakalpojumi ir visi SIA IDEAL SERVICES klientam sniegtie pakalpojumi, tai skaitā noma (nodošana ekspluatācijā), apkope (kapitālais remonts un kārtējais remonts, tehniskais atbalsts), civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kā arī transportlīdzekļa lietošanai un ekspluatācijai nepieciešamo materiālu un degvielas nodrošināšana. un nogādājot transportlīdzekli tm noteiktajam lietošanas mērķim.

1.15. Noteikumi un nosacījumi ir visi šajā dokumentā izklāstītie vai minētie noteikumi un nosacījumi, kas regulē Pakalpojumu sniegšanu.

1.16 Transportlīdzekļa sistēma ir transportlīdzeklī uzstādīta elektroniska sistēma, kas fiksē transportlīdzekļa atrašanās vietu, transportlīdzekļa nobraukto attālumu, transportlīdzekļa lietošanas laiku, degvielas kartes izmantošanu un citus ar transportlīdzekli un tā lietošanu saistītus datus. Informācija tiek nodota SIA IDEAL SERVICES.

1.17. Transportlīdzekļi ir kolektīvs termins automašīnām šo Noteikumu izpratnē.

1.18. Vietne ir viss saturs, kas jebkurā formā ir pieejams SIA IDEAL SERVICES tīmekļa vietnē www.myavis.lv vai jebkurā tās apakšdomēnā / caur minēto vietni vai apakšdomēnu.

2. VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

2.1. Šie noteikumi un nosacījumi ir spēkā starp SIA IDEAL SERVICES un klientu no brīža, kad klients reģistrējas kā pakalpojumu lietotājs un iegūst neierobežotu piekļuvi mobilajai aplikācijai un pakalpojumiem.

2.2. SIA IDEAL SERVICES patur tiesības mainīt, papildināt vai aizstāt noteikumus un nosacījumus pēc saviem ieskatiem, iepriekš par to paziņojot tīmekļa vietnē un/vai mobilajā aplikācijā. Līdz ar to klientam ir pienākums regulāri pārbaudīt mājaslapu un/vai mobilo aplikāciju, lai iepazītos ar jaunāko noteikumu versiju. Ja klients turpina izmantot pakalpojumus pēc iepriekš aprakstītajām izmaiņām, klients piekrīt ievērot mainītos noteikumus. Neatkarīgi no iepriekšminētajiem noteikumiem, grozītie noteikumi stājas spēkā neatkarīgi no Pakalpojumu izmantošanas pēc piecām dienām no iepriekš minētā paziņojuma.

2.3. Noteikumi un nosacījumi veido pilnīgu vienošanos starp SIA IDEAL SERVICES un klientu par tajos izklāstīto tematu, un tiem ir prioritāte pār visiem līgumiem un līgumiem, kas iepriekš noslēgti starp SIA IDEAL SERVICES un klientu par šo tēmu, un tos aizstāj, ja vien SIA IDEAL SERVICES un klients rakstiski vienojies citādi.

2.4. SIA IDEAL SERVICES nodrošina visus pakalpojumus to esošajā formā un iespēju robežās. SIA IDEAL SERVICES izslēdz jebkādu tiešu, netiešu vai juridiski noteiktu garantiju vai nosacījumu garantiju vai garantiju sniegšanu likumā atļautajā apmērā. SIA IDEAL SERVICES negarantē, ka kāds serviss vai transportlīdzeklis vienmēr būs pieejams un ka tie būs labā stāvoklī vai bez defektiem. Visi netiešie nosacījumi un jebkāda veida garantijas, kas attiecas uz Pakalpojumiem, tiek izslēgti, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

2.5. SIA IDEAL SERVICES ir tiesības apturēt klientam pakalpojumu sniegšanu, atcelt viņa braucienus vai rezervācijas un bloķēt piekļuvi viņa kontam vai elektroniskajai sistēmai, ja klients neievēro šeit minētos nosacījumus. TāpatSIA IDEAL SERVICES ir tiesības pieprasīt klientam novērst noteikumu pārkāpumu papildu termiņā, kas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt vienu stundu. Ja klients noteiktajā termiņā nenovērš nosacījumu pārkāpumu, tiek uzskatīts, ka pēc noteiktā termiņa beigām beidzas arī transportlīdzekļa lietošanas laiks un klients zaudē tiesības turpināt lietot transportlīdzekli. Pēc tam klientam nekavējoties jāatgriež transportlīdzeklis stāvvietā. Ja klients to neizdara, SIA IDEAL SERVICES ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, bloķējot iespēju iedarbināt, atslēgt vai izmantot transportlīdzekli. Šajā gadījumā SIA IDEAL SERVICES darbiniekiem ir tiesības arī aizvest transportlīdzekli bez klienta līdzdalības vai nebrīdinot klientu.

3. KONTA REĢISTRĀCIJA UN LIETOTĀJA PRASĪBAS

3.1 Klients var izmantot pakalpojumus, ja:

 

3.1.1 viņš ir vismaz 21 gadu vecs un viņam ir likumīgas tiesības vadīt automašīnu saskaņā ar Latvijas likumiem;

3.1.2. ir konts;

3.1.3. viņa konts ir saistīts ar derīgu kredītkarti vai debetkarti vai citu maksājuma veidu, ko atbalsta mobilā aplikācija;

3.1.4. viņam ir derīga autovadītāja apliecība apkalpošanas zonā, kurā klients izmanto pakalpojumus, ja transportlīdzekļa lietošanai ir obligāta autovadītāja apliecība;

3.1.5. klients ir fiziski vesels un viņam ir nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai droši un kompetenti lietotu, vadītu un vadītu transportlīdzekļus.

3.2 Reģistrējot kontu, klientam ir pienākums:

3.2.1 aizpildot reģistrāciju, iepazīties ar nosacījumiem, cenrādi un privātuma nosacījumiem. Aizpildot reģistrāciju, klients apliecina, ka visa SIA IDEAL SERVICES sniegtā informācija ir skaidra un saprotama un ka viņš piekrīt ievērot noteikumus;

3.2.2. norādīt savu e-pasta adresi un tālruņa numuru, kas ļauj klientam pieteikties kontā no mobilās aplikācijas. Klients ir pilnībā atbildīgs par konta un mobilās aplikācijas lietotāja datu aizsardzību un nodrošina savu pieteikšanās datu konfidencialitāti un drošību;

3.2.3. saistīt savu kontu ar mobilā tālruņa numuru un derīgu kredītkarti vai debetkarti vai citu maksājuma veidu, ko atbalsta mobilā lietojumprogramma. To darot, klients ļauj SIA IDEAL SERVICES izmantot klienta izvēlēto maksājuma veidu, lai samaksātu visas klientam noteiktās komisijas un izdevumus saskaņā ar šiem noteikumiem. Attiecīgajām nodevām un izdevumiem var tikt piemēroti nodokļi, kurus arī aprēķina un iekasē SIA IDEAL SERVICES;

3.2.4. jāiesniedz derīgs automašīnas lietošanas dokuments, kas apliecina tiesības vadīt automašīnu, un apliecina tā derīgumu mobilajā aplikācijā noteiktajā kārtībā;

3.2.5 izmantojiet tikai savu īsto vārdu, ievadiet precīzus personas un maksājumu kartes datus un vienmēr atjauniniet šo informāciju.

3.3. Ja klients neievada pareizu informāciju saskaņā ar 3.2. punktu, reģistrācijas process tiks uzskatīts par nederīgu un līdz ar to nepilnīgu.

3.4. Klients ir atbildīgs par konta piekļuvi un konta kontroli un drošību. SIA IDEAL SERVICES ir tiesības pieņemt, ka ikviens, kurš izmanto klienta lietotājvārdu un tālruņa numuru, ir saņēmis klienta atļauju, un, ja klienta kontu izmanto trešās personas, klients par to ir atbildīgs un uzņemas ar to saistīto risku tik ilgi, kamēr viņam ir par to informēja SIA IDEAL SERVICES. Klienta pienākums ir informēt SIA IDEAL SERVICES, ja viņa pieslēgšanās dati ir nonākuši nepiederošu personu rokās vai ja viņa kontu apdraud trešā persona vai ja kontu var izmantot trešā persona. Saņemot šādu informāciju, Ideal Baltic nekavējoties, bet ne vēlāk kā pēc astoņām darba stundām bloķē klienta kontu.

3.5. Ja klients ir paziņojis SIA IDEAL SERVICES saskaņā ar 3.4. punktu, SIA IDEAL SERVICES sedz visus zaudējumus, kas varētu būt radušies pēc paziņošanas, ja vien kaitējums nav radies klienta tīšas darbības rezultātā. Ja Klienta kontu izmanto trešās personas, Klients ir atbildīgs un uzņemas ar to saistīto risku, kamēr Klients par to ir paziņojis saskaņā ar 3.4. punktu.

3.6 Klientam nav tiesību:

3.6.1. pārsūtīt, tirgot vai iznomāt savu kontu;

3.6.2. izveidot viltotus, nelikumīgus un nepatiesus kontus.

3.7 Klients nodrošina, ka, izmantojot datora aparatūru, programmatūru vai citu aprīkojumu, lai reģistrētos un/vai pieteiktos mobilajā aplikācijā, tiktu aktivizēti visi saprātīgie un aktuālie drošības pasākumi (tostarp ugunsmūri, pretvīrusu un pretļaunatūras programmatūra). elektroniskā sistēma, un līdz ar to klients ir atbildīgs par visām sekām, kas izriet no klienta datora, viedtālruņa, planšetdatora vai citas ierīces nepietiekamas aizsardzības.

4. LIETOŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Vispārīgie nosacījumi

4.1.1 Izmantojot pakalpojumus, klientam ir pienākums:

4.1.1.1. izpildīt transportlīdzekļa ražotāja noteiktās un automašīnas rokasgrāmatās/instrukcijās noteiktās transportlīdzekļa ekspluatācijas prasības;

4.1.1.2. ievērot SIA IDEAL SERVICES norādījumus un ieteikumus, kas ir izklāstīti noteikumos un nosacījumos;

4.1.1.3. ievērot tiesību aktus un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz transportlīdzekļu vadīšanu;

4.1.1.4 neizmantot transportlīdzekli sacīkstēm vai citiem ar sportu saistītiem mērķiem, neizmantot transportlīdzekli kā treniņu transportlīdzekli, neizmantot to citu transportlīdzekļu pārvadāšanai, neizmantot to mērķim, kuram tas nav pielāgots vai paredzētas vai darbībām, kuras ir aizliegtas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem;

4.1.1.5 nenodot transportlīdzekli apakšnomā, nenodot ar transportlīdzekli saistītās tiesības un pienākumus, kas izriet no nosacījumiem, nenodot transportlīdzekli trešajai personai un neļaut trešajai personai izmantot transportlīdzekli, ja vien puses nav vienojušās citādi rakstiski;

4.1.1.6 vadīt transportlīdzekli droši, uzsākt braukt ar mērenu ātrumu, ņemot vērā savu iepriekšējo pieredzi, prasmes un laika apstākļus;

4.1.1.7. klients nedrīkst atrasties psihoaktīvo vielu ietekmē. SIA IDEAL SERVICES ir tiesības transportlīdzekļiem uzstādīt alkoslēdzi, kas neļauj izmantot transportlīdzekļus, ja vadītāja izelpā ir alkohols;

4.1.1.8. nevadīt transportlīdzekli, ja klients ir noguris vai viņa braukšana var apdraudēt vispārējo satiksmes drošību;

4.1.9. ievērot citas klienta vadītāja apliecībā noteiktās prasības (piem., vadīt tikai tādas kategorijas transportlīdzekli, kādu klients drīkst vadīt);

4.1.10 atbildīgi izturēties pret transportlīdzekļiem, kas ir SIA IDEAL SERVICES īpašumā un klients nedrīkst pārveidot, remontēt, demontēt vai citādi pārveidot transportlīdzekli vai tā aprīkojumu;

4.1.11. uzņemties pilnu atbildību par transportlīdzekli lietošanas laikā un atgriezt transportlīdzekli tādā stāvoklī, kādā tas tika iznomāts.

4.1.2. Ja klients uz īsu laiku pārtrauc lietot transportlīdzekli, plānojot to drīzumā atsākt, un viņš nav pabeidzis savu braucienu, aizslēdzot transportlīdzekli, klientam ir jāveic visi nepieciešamie un pieejamie pasākumi, lai nodrošinātu transportlīdzekļa drošību un iespējamu trešo pušu ļaunprātīgu izmantošanu.

4.1.3 Klienta pienākums ir nekavējoties informēt SIA IDEAL SERVICES un attiecīgās iestādes (piem., policiju), ja transportlīdzeklis tiek iznīcināts, bojāts, saplīsis vai citādi kļūst nederīgs turpmākai lietošanai, kā arī informēt par apstākļiem, kas traucē tā ekspluatāciju un transportlīdzekļa izmantošanu.

4.1.4 Ja klients izveido kontu un faktiski sāk izmantot pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka klients ir iesniedzis apliecinājumu, ka viņam ir pietiekamas zināšanas un prasmes transportlīdzekļa lietošanai un viņa fiziskais stāvoklis ir tādā līmenī, kāds nepieciešams, lai vadītu transportlīdzekli.

4.1.5 Klients ar transportlīdzekli var pārvietoties tikai pa Latviju. Ārpus Latvijas teritorijas var izbraukt tikai ar iepriekšēju SIA IDEAL SERVICES rakstisku piekrišanu.

4.2 Mobilās lietojumprogrammas lietošana

4.2.1. Lietošanas perioda sākums

4.2.1.1 Pirms brauciena uzsākšanas transportlīdzeklis ir jārezervē mobilajā aplikācijā caur elektronisko sistēmu. Transportlīdzekli var rezervēt uz laiku, kas norādīts mobilajā aplikācijā pirms paredzamā transportlīdzekļa lietošanas sākuma. Lai rezervētu transportlīdzekli, klientam ir jāpiesakās mobilajā aplikācijā, izmantojot unikālu SMS kodu, kas nosūtīts uz viņa tālruņa numuru, jāizvēlas vēlamais un pieejamais transportlīdzeklis un jāapstiprina rezervācija.

4.2.1.2 Veiksmīgas rezervācijas gadījumā transportlīdzeklis tiks rezervēts klientam bez maksas nākamo 15 minūšu laikā. Rezervācijas apstiprinājums tiek atspoguļots mobilajā aplikācijā.

4.2.1.3 Lai atbloķētu transportlīdzekli, klientam jāizvēlas atbilstošā komanda un jāievēro mobilajā aplikācijā redzamie norādījumi.

4.2.1.4. Pēc transportlīdzekļa atbloķēšanas un pirms brauciena uzsākšanas klientam ir jāpārbauda transportlīdzeklis gan no ārpuses, gan no iekšpuses (ja attiecināms), lai pārliecinātos, ka tajā nav skaidri redzamu bojājumu. Konstatētu trūkumu gadījumā klientam ir pienākums nekavējoties informēt SIA IDEAL SERVICES, zvanot pa tālruni +372 605 1144 vai sūtot e-pastu uz avisnow@avis.lv. Ja klients neievēro iepriekš aprakstītos norādījumus, tiek uzskatīts, ka visi nereģistrētie bojājumi radušies klienta lietošanas laikā.

4.2.2. Lietošanas perioda beigas

4.2.2.1. klientam ir jāatgriež transportlīdzeklis tajā pašā stāvvietā, kur transportlīdzeklis atradās nomas perioda sākumā.

4.2.2.2 Pirms transportlīdzekļa atgriešanas klients, ja nepieciešams, novieto transportlīdzekļa atslēgu tajā pašā vietā, no kuras tā tika izņemta, pārbauda, ​​vai transportlīdzeklī nav atstātas personīgās mantas, izņem atkritumus un nodrošina, ka visi transportlīdzekļa dokumenti un piederumi (ja attiecināms) atrodas tajā pašā vietā, kur pirms ceļojuma sākuma.

4.2.2.3 Atgriežot transportlīdzekli stāvvietā, transportlīdzeklis ir jāaizslēdz, pamatojoties uz mobilajā aplikācijā sniegtajiem norādījumiem. Lai aizslēgtu transportlīdzekli, klientam mobilajā aplikācijā jāizvēlas atbilstošā komanda un jāievēro tur redzamie norādījumi.

4.2.2.4 Klienta pienākums ir atgriezt transportlīdzekli stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā viņš saņēma transportlīdzekli, ņemot vērā dabisko nolietojumu.

4.3. Automašīnu lietošana

4.3.1 Klients var uzsākt automašīnas lietošanu katrai automašīnai elektroniskajā sistēmā norādītajā laikā. Pretējā gadījumā automašīnas rezervācija tiks atcelta.

4.3.2 Lai uzsāktu braukšanu, klientam ir jāiedarbina automašīna, izmantojot automašīnā esošo aizdedzes atslēgu. Ja automašīnai nav nepieciešama aizdedzes atslēga, automašīnu var iedarbināt, nospiežot blakus stūrei esošo starta pogu un turot nospiestu bremžu pedāli.

4.3.3 Lai atgrieztu automašīnu, klientam mobilajā aplikācijā jāizvēlas komanda "Beigt braukt". Pirms izkāpšanas no automašīnas klientam ir jāpārliecinās, vai automašīna ir pareizi aizslēgta un aizdedzes atslēga ir atstāta automašīnā.

4.3.4 Minimālais automašīnas lietošanas laiks ir 30 minūtes un maksimālais lietošanas laiks 5 dienas, ja puses nav rakstveidā vienojušās citādi. Ja klients atdod automašīnu agrāk par minimālo lietošanas laiku, klients nesaņems atmaksu par agrāko atgriešanu. Ja klients neatdod automašīnu atļautajā maksimālajā lietošanas laikā, SIA IDEAL SERVICES ir tiesības vērsties policijā par automašīnas zādzību un bloķēt iespēju iedarbināt automašīnu. Ja saskaņā ar pieņēmumiem tiek pārsniegts maksimālais lietošanas laiks, klientam par to ir jāpaziņo SIA IDEAL SERVICES ne vēlāk kā divas stundas pirms maksimālā lietošanas laika beigām.

4.3.5 SIA IDEAL SERVICES ir tiesības jebkurā laikā lietošanas laikā nomainīt vienu automašīnu pret citu atbilstošas ​​kategorijas un parametru auto, brīdinot klientu vienu dienu iepriekš, ja tas nepieciešams automašīnas pareizai apkopei un remontam, novērst iespējamos auto darbības traucējumus vai veikt citas nepieciešamās darbības. Šādā gadījumā klientam ir jāļauj SIA IDEAL SERVICES veikt automašīnas nomaiņu SIA IDEAL SERVICES noteiktajā dienā un laikā pušu saskaņotā vietā un pieņemt citu automašīnu atbilstoši nosacījumiem.

4.3.6 Katrai automašīnai ir degvielas karte, kas ir SIA IDEAL SERVICES īpašums. Degvielas kartes ir strikti paredzētas tikai automašīnas uzpildei, un klients nedrīkst izmantot degvielas uzpildīšanai citas degvielas uzpildes stacijas, izņemot to, kas izsniedza degvielas karti. Ja automašīnas degvielas daudzums samazinās tā, ka degvielas tvertnē ir ¼ degvielas, klientam jāizmanto degvielas karte un jāuzpilda degvielas tvertne tuvākajā degvielas uzpildes stacijā. PIN kods ir uzrakstīts uz degvielas kartes. Klients par degvielu nemaksā, jo tā jau ir iekļauta apkalpošanas maksā. Degvielas karte tiek izmantota tikai automašīnas degvielas uzpildei, un citu konteineru un/vai automašīnu uzpilde ar degvielas karti ir stingri aizliegta. Ja klients pārkāps šo aizliegumu, SIA IDEAL SERVICES informēs policiju par īpašuma nelikumīgu izmantošanu, un klients samaksās cenrādī norādīto līgumsodu un atlīdzinās SIA IDEAL SERVICES iespējamos zaudējumus, kurus nesedz norunātā soda nauda.

4.3.7 Degvielas karte klientam droši jāglabā automašīnā un, atdodot automašīnu, jāatstāj automašīnā. Ja klients pazaudē degvielas karti, viņam nekavējoties par to jāpaziņo SIA IDEAL SERVICES un jāatlīdzina SIA IDEAL SERVICES jebkādi zaudējumi, kas var rasties degvielas kartes nozaudēšanas dēļ.

 

4.3.8 Automašīna ir jāatgriež un jānovieto tajā pašā stāvvietā, no kuras automašīna tika paņemta.

4.3.9 Ja klients novieto automašīnu maksas privātajā vai publiskajā autostāvvietā lietošanas laikā, klientam ir pienākums maksāt par stāvvietas pakalpojumiem.

4.3.10. Jebkādas darbības, kuru mērķis ir nolasīt, kopēt, mainīt, papildināt vai dzēst transportlīdzekļa sistēmas datus, vai jebkādi mēģinājumi to darīt, ir stingri aizliegtas.

4.3.11 Klientam automašīna jālieto apdomīgi un nedrīkst to sabojāt. Smēķēšana automašīnā ir stingri aizliegta klientam un visām personām, kurām klients atļauj iekļūt automašīnā.

4.3.12 Ja klients izmanto automašīnu dzīvnieka pārvadāšanai, klients atzīst, ka dzīvnieks automašīnā ir jāpārvadā tikai šim nolūkam pielāgotā transporta būrī.

5. CENAS UN MAKSĀJUMI

5.1. Klientam ir jāmaksā SIA IDEAL SERVICES visas maksas un izmaksas par pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar pakalpojumu izmantošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un cenrādi. Lai sāktu lietot transportlīdzekli, mobilajā aplikācijā nospiediet pogu "Sākt braukt", bet, lai apturētu, nospiediet pogu "Beigt braukšanu". Nodokļi un citas vietējās nodevas, ko aprēķina un iekasē SIA IDEAL SERVICES, var attiekties uz maksām un citām izmaksām par pakalpojumiem.

5.2 Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz faktisko pakalpojumu izmantošanas laiku un nobrauktajiem kilometriem, vai arī tā tiek noteikta pēc izvēlētā pasūtījuma, kas norādīts cenrādī.

5.3. Klients no trešajām personām var saņemt avansa maksājumus savā kontā, ko klients var izmantot pakalpojumu apmaksai. Norēķinu konta atlikumu var apskatīt mobilajā aplikācijā. Ja kontā ir avansa maksājums, SIA IDEAL SERVICES vispirms izmanto avansa maksājumu ar pakalpojumiem saistītajām izmaksām un, ja nepieciešams, noraksta atlikušo daļu, izmantojot ar klienta kontu saistīto maksājuma veidu.

5.4 SIA IDEAL SERVICES var izdot atlaižu kuponus vai kodus, uz kuriem attiecas konkrēta atlaižu piedāvājuma īpašie nosacījumi.SIA IDEAL SERVICES ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt vai atcelt akcijas piedāvājumu.

5.5 Klients ir atbildīgs par SIA IDEAL SERVICES noteiktajām soda naudām, soda naudām, nodevām un/vai citiem izdevumiem, kas radušies klienta pakalpojumu izmantošanas dēļ (t.sk. sodi par stāvvietu, maksa par stāvēšanu ārpus autostāvvietas zonas, nepareiza degvielas kartes izmantošana uc) vai likumu, noteikumu, noteikumu vai noteikumu pārkāpšana.

5.6 Visas SIA IDEAL SERVICES iemaksātās summas tiek automātiski ieturētas, izmantojot maksājuma veidu, ko klients ir piesaistījis kontam. Ja norādīto maksājuma veidu nav iespējams izmantot, SIA IDEAL SERVICES var piemērot citus nepieciešamos inkasācijas pasākumus. Klients piekrīt atlīdzināt SIA IDEAL SERVICES visus izdevumus, kas radušies saistībā ar minēto maksājumu iekasēšanu, tostarp SIA IDEAL SERVICES saprātīgos juridiskos izdevumus.

5.7 Klientam ir atļauts kontam piesaistīt vairākus maksājuma veidus un izvēlēties karti, ar kuru norēķināties par pakalpojumiem. Ar kontu saistītajam maksājuma veidam ir jāuzstāda automātiska debetēšanas sistēma. SIA IDEAL SERVICES automātiski ietur pakalpojuma maksu no klienta attiecīgās maksājumu kartes tieši pirms lietošanas perioda sākuma.

5.8. Ja, izmantojot ar klienta kontu saistīto maksājuma veidu, nav iespējams norakstīt naudas līdzekļus un/vai naudas līdzekļi ir nepietiekami, pakalpojumu izmantošana nav iespējama, kamēr nav samaksāta nesamaksātā summa saskaņā ar noteikumiem un cenrādi.

5.9 Ja, izmantojot klienta izvēlēto maksājuma veidu, nav iespējams automātiski norakstīt par pakalpojumiem samaksāto summu un klients nesamaksā par izmantotajiem pakalpojumiem līdz lietošanas perioda pēdējai dienai, SIA IDEAL SERVICES  izrakstīs PVN rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem un nosūtīt to klientam pa e-pastu. Pēc šāda rēķina saņemšanas klientam ir pienākums divu dienu laikā pārbaudīt rēķina pareizību un informēt SIA IDEAL SERVICES par atklāto neatbilstību. Ja klients iepriekš minētajā termiņā neiesniedz sūdzību par neatbilstību, tiek uzskatīts, ka viņš ir akceptējis rēķinu.

5.10. Ja klients līdz lietošanas perioda pēdējai dienai nesaņem PVN rēķinu pa e-pastu un klients nevar atrast rēķinu viņa kontam piesaistītajā e-pasta adresē, klientam ir pienākums par to informēt SIA DIEAL SERVICES un pieprasīt, lai tiek nosūtīts rēķins. Rēķina neesamība neatbrīvo klientu no maksājumu saistībām.

5.11. Ja klientam ir pienākums samaksāt soda naudu, līgumsodu vai izmaksas, pamatojoties uz nosacījumiem, viņa saistību pārkāpuma dēļ, SIA IDEAL SERVICES ir tiesības norakstīt atbilstošu summu, izmantojot klienta maksājuma veidu, nekavējoties pēc pārkāpuma atklāšanas, pienācīgi dokumentēt un atiiecīgi iepriekš informēt klientu.

5.12. Ja klients apstrīd jebkuru darījumu, par kuru ir iekasēta komisijas maksa, izmantojot klienta izvēlēto maksājuma veidu, klientam septiņu dienu laikā jāsazinās ar SIA IDEAL SERVICES.

5.13 Klienta pienākums ir nekavējoties informēt SIA IDEAL SERVICES par visām izmaiņām (tajā skaitā maksājumu kartes nozaudēšanu, nozagšanu vai derīguma termiņa beigām), kas ir saistītas ar klienta mobilajā aplikācijā izvēlēto maksāšanas veidu un kas var radīt situāciju, kad SIA IDEAL SERVICES nevar noteiktos apstākļos ieturēt maksu no klienta konta.

5.14 Ja klients savlaicīgi neveic maksājumus, SIA IDEAL SERVICES ir tiesības pilnvarot piedziņas uzņēmumu iekasēt maksājumus vai nodot savas prasījuma tiesības piedziņas uzņēmumam klienta parāda piedziņai. SIA IDEAL SERVICES var pārsūtīt klienta personas datus valsts iestādēm un/vai tiesu izpildītājiem, lai pieprasītu un piedzītu nodokļu un soda naudas nomaksu.

5.15. Klients maksā SIA IDEAL SERVICES nokavējuma naudu 0,05% apmērā no līdz noteiktajam termiņam nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

5.16. SIA IDEAL SERVICES ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt pakalpojuma maksu.

5.17. Ja SIA IDEAL SERVICES ir jāatlīdzina klientam nodarītie zaudējumi, pamatojoties uz noteikumiem un/vai SIA IDEAL SERVICES kļūdaini debetē klienta kontu, izmantojot klienta izvēlēto maksājuma veidu, SIA IDEAL SERVICES nekavējoties atmaksās attiecīgo summu, izmantojot klienta izvēlēto maksājuma veidu.

6. ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

 

6.1. Klients apliecina un piekrīt, ka izmanto pakalpojumus lietošanas laikā uz savu risku. SIA IDEAL SERVICES neatbild par jebkādām sekām, prasībām, tiesas prāvām, zaudējumiem, saistībām, maksām, izmaksām, traumām, līgumsodiem, juridiskās palīdzības izmaksām vai citiem izdevumiem, kas rodas vai rodas saistībā ar klientu vai trešo personu saistībā ar lietošanu. neatkarīgi no tā, vai tie bija vai nebija paredzami.

6.2. Neatkarīgi no

6.1. punkta klients nav atbildīgs, ja:

6.2.1. pārkāpumi vai bojājumi radušies SIA IDEAL SERVICES un/vai trešo personu vainas dēļ;

6.2.2. klienta atbildība ir ierobežota vai izslēgta, pamatojoties uz likumdošanu;

6.2.3. transportlīdzekļa bojājumi rodas transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā, un tos izraisa transportlīdzekļa iepriekšēja lietošana, ekspluatācija vai dabisks nolietojums. Tas attiecas tikai tad, ja klients par to nekavējoties informē SIA IDEAL SERVICES pa tālruni un izpilda visusSIA IDEAL SERVICES sniegtos norādījumus.

6.3 Klients ir pilnībā atbildīgs par savu personīgo mantu (t.i., apģērbu, somu, transportlīdzeklī esošo priekšmetu u.c.) vai pakalpojumu izmantošanas laikā izmantoto priekšmetu bojājumiem, ja vien bojājumi nav radušies SIA IDEAL SERVICESrupjas neuzmanības vai nolūka dēļ. 6.4 Transportlīdzekļa nozaudēšanas gadījumā klienta pienākums ir samaksāt SIA IDEAL SERVICES cenrādī norādīto soda naudu un atlīdzināt SIA IDEAL SERVICES visus zaudējumus, uz kuriem soda nauda neattiecas. Pēc tam klients nevar pārņemt transportlīdzekli īpašumā.

6.5. Noteikumos un/vai cenrādī paredzētie naudas sodi ir uzskatāmi par minimālo neapstrīdamo kaitējumu SIA IDEAL SERVICES, tai skaitā iespējamu kaitējumu Ideal Baltic reputācijai, zīmolam, produkta zīmola tēlam, korporatīvajai un sociālajai integritātei un reputācijai, kas nodarīts klienta nelikumīgās darbības rezultātā. . Klienta soda naudas samaksa neatbrīvo klientu no pienākuma atlīdzināt SIA IDEAL SERVICES visus citus zaudējumus, ko nesedz soda nauda.

 

6.6. Ja klients lietošanas laikā pārkāpj no nosacījumiem izrietošās saistības vai citādi bojā vai pārkāpj SIA IDEAL SERVICES īpašumu un/vai īpašuma tiesības saistībā ar transportlīdzekli, vai to iznīcina vai pazaudē, klients maksā SIA IDEAL SERVICES cenrādī norādītie naudas sodi:

 

6.6.1. naudas sods par riepu bojājumiem, ja tās nav salabojamas;

6.6.2. naudas sods par smēķēšanu automašīnā;

6.6.3. naudas sods par degvielas kartes nelikumīgu izmantošanu;

6.6.4. naudas sodu par bīstamu vai neuzmanīgu braukšanu;

6.6.5. naudas sodu par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko un/vai citu psihoaktīvo vielu reibumā;

6.6.6. naudas sods par to, ka klients ir atļāvis nepiederošām personām ieiet kontā/lietot kontu;

6.6.7. naudas sodu par to, ka klients ir atļāvis citām personām izmantot klienta nomāto transportlīdzekli, ja puses nav vienojušās citādi;

6.6.8 naudas sods par jebkuras automašīnas daļas noņemšanu un/vai nomaiņu, tai skaitā, bet ne tikai, riepas, diski, spoguļi, režģis, drošības pakete, ugunsdzēšamais aparāts, pirmās palīdzības aptieciņa;

6.6.9. naudas sods par citiem cenrādī norādītajiem pārkāpumiem.

6.7 Ja klients lietošanas laikā izraisa negadījumu, viņam ir pienākums samaksāt SIA IDEAL SERVICES līgumsodu, kas norādīts cenrādī. SIA IDEAL SERVICES ir tiesības automātiski norakstīt soda naudu, izmantojot ar klienta kontu saistīto maksājuma veidu. SIA IDEAL SERVICES ir tiesības norakstīt soda naudu pēc tam, kad klients ir atklājis un/vai ziņojis par negadījumu, tas ir atbilstoši dokumentēts un SIA IDEAL SERVICES ir iepriekš informējis klientu. Ja pēc papildu novērtējuma izrādīsies, ka faktiskie zaudējumi, kas negadījuma rezultātā radušiesSIA IDEAL SERVICES, ir mazāki par norakstīto summu, SIA IDEAL SERVICES atmaksās starpību 14 kalendāro dienu laikā pēc faktiskās zaudējumu summas noteikšanas, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kas tika izmantots, lai debetētu līgumsodu

 

 

6.8. Klienta pienākums ir atlīdzināt SIA IDEAL SERVICES visus zaudējumus, kas Klienta vainas dēļ nodarīti SIA IDEAL SERVICES, ja to nesedz soda naudas, līgumsods un citas izmaksas, kas noteiktas nosacījumos un cenrādī, ieskaitot zaudējumus, kas radušies šādu iemeslu dēļ:

6.8.1 nepatiesu datu un/vai informācijas sniegšana, reģistrējoties mobilajā aplikācijā un veidojot kontu;

6.8.2. ar pieteikumu saistītā maksājuma veida neatjaunināšana un derīgums un/vai ar maksājuma veidu saistītajā kontā trūkst pietiekamu brīvu līdzekļu, kas nepieciešami pakalpojumu apmaksai;

6.8.3. noteikumu neievērošana;

6.8.4. transportlīdzekļa lietošana veidā, kam tas nav paredzēts vai paredzēts;

6.8.5. atļaujas došana nepiederošai personai izmantot transportlīdzekli;

6.8.6. atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību trūkums vai pilnīgs vadīšanas tiesību trūkums (piemēram, vadītāja apliecības trūkums automašīnas vadīšanai u.c.);

6.8.7. vadīt transportlīdzekli alkohola, narkotisko un/vai citu psihoaktīvo vielu reibumā;

6.8.8. policijas vai citu kompetentu iestāžu prasību neievērošana;

6.8.9. neziņošana policijai un/vai citām kompetentajām iestādēm par iespējamu ceļu satiksmes negadījumu;

6.8.10 soda naudu, līgumsodu vai citas izmaksas vai sankcijas, kas uzliktas SIA IDEAL SERVICES klienta rīcības dēļ;

6.8.11. transportlīdzekļa izmantošana noziedzīgai darbībai;

6.8.12. transportlīdzekļa bojājumi, iekraujot vai izkraujot kravas transportlīdzeklī;

6.8.13. transportlīdzekļa iekšpuses vai ārpuses nosmērēšana, laušana, skrāpēšana vai citādi bojāšana, tai skaitā, ja to izdarījuši mājdzīvnieki vai citi pasažieri, kurus transportlīdzeklī atļāvis klients;

6.8.14. transportlīdzekļa nozaudēšana;

6.8.15. piemērojamo tiesību aktu pārkāpums.

6.9. Klients transportlīdzekli izmanto apdomīgi un izvairās no transportlīdzekļa salona lietošanas lielākā mērā, nekā tas ir raksturīgs dabiskajam nolietojumam. Ja transportlīdzekļa salons pēc tā lietošanas ir netīrāks nekā parasti, klientam ir pienākums samaksāt cenrādī norādīto uzkopšanas maksu, bet, ja šāda maksa nav norādīta, transportlīdzekļa mazgāšanas un tīrīšanas izmaksas. Iepriekš minētais attiecas arī uz transportlīdzekļa izskatu, ja tas lietošanas laikā ir netīrāks nekā parasti.

6.10. Ja klients lietošanas laikā pārkāpj spēkā esošos satiksmes noteikumus un/vai citus spēkā esošos tiesību aktus, SIA IDEAL SEVICES ir tiesības iekasēt no klienta administratīvo maksu saskaņā ar cenrādi, papildus soda naudai vai komisijas noteiktajai maksai vai iestādēm, kas klientam ir jāmaksā. SIA IDEAL SEVICES ar pārkāpumu un tā risināšanu saistītās izmaksas tiek atlīdzinātas no administrācijas maksas.

6.11. Ja klients ir sabojājis SIA IDEAL SEVICES apdrošināto īpašumu un klients ir atbildīgs par šo bojājumu, apdrošinātājam, kurš apdrošinājis transportlīdzekli un atlīdzinājis SIA IDEAL SEVICES nodarītos zaudējumus, ir tiesības atprasīt no klienta kopējo SIA IDEAL SEVICES samaksāto summu.

6.12. Ja SIA IDEAL SEVICES uzzina situāciju, kad klients ir nodarījis kaitējumu SIA IDEAL SEVICES, vai ja, pamatojoties uz apstākļiem, var pieņemt, ka klients to darīs, SIA IDEAL SEVICES ir tiesības nekavējoties un uz nenoteiktu laiku apturēt nodrošinājumu. pakalpojumu klientam, bloķēt klienta piekļuvi savam kontam un bez brīdinājuma izņemt transportlīdzekli.

6.13.SIA IDEAL SEVICES ir atbildīgs par šajos noteikumos un nosacījumos noteikto saistību izpildi, un tam ir pienākums atlīdzināt klientam tiešos zaudējumus, kas radušies SIA IDEAL SEVICES saistību nepareizas izpildes rezultātā.

6.14. Klients apzinās, ka mobilās aplikācijas funkciju izmantošana var tikt ierobežota nejaušu tehnisku kļūdu dēļ un ka SIA IDEAL SEVICES nevar garantēt nepārtrauktu un bez kļūdām mobilās aplikācijas darbību jebkurā laikā. Mobilās aplikācijas nepilnību gadījumā SIA IDEAL SEVICES ir pienākums tās pēc iespējas ātrāk novērst. SIA IDEAL SEVICES neatbild par bojājumiem, kas klientam radušies mobilās aplikācijas darbības traucējumu dēļ vai tādēļ, ka to nevar izmantot vēlamajā veidā.

6.15. SIA IDEAL SEVICES nav atbildīgs, ciktāl tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, par:

6.15.1. iespējamu kaitējumu, kas klientam nodarīts pakalpojuma izmantošanas kavēšanās dēļ;

6.15.2. kaitējums klienta veselībai vai dzīvībai, izmantojot pakalpojumus;

6.15.3. zaudējumiem, ko klients nodarījis trešajām personām, izmantojot pakalpojumus;

6.15.4. zaudējumi, kas klientam vai trešajām personām nodarīti transportlīdzekļa iepriekšējā lietotāja darbības dēļ, piemēram, iepriekšējais lietotājs SIA IDEAL SERVICES atļaujas ir mainījis/uzlabojis transportlīdzekļa braukšanas īpašības, mainot riepas, uzpildot degvielu ar nepareiza degviela utt.;

6.15.5. izrietošos zaudējumus;

6.15.6. jebkurā gadījumā bojājumiem, par kuriem ir atbildīgs SIA IDEAL SERVICES un kas pārsniedz nesniegto vai nepareizi sniegto pakalpojumu cenu.

6.16. Jebkurā gadījumā par jebkādām prasībām, kas izriet no noteikumiem un nosacījumiem (tostarp ārpuslīgumiskām parādu attiecībām vai prasībām, kas izriet no citiem pamatiem),SIA IDEAL SERVICES kopējā atbildība ir ierobežota līdz EUR 500 vai to nodevu summai, ko klients samaksājis SIA IDEAL SERVICES par lietošanas laiku, kurā noticis negadījums, incidents vai notikums, kas bija prasības pamatā, atkarībā no tā, kura summa ir mazāka.

6.17 Ja transportlīdzeklis neatrodas tam paredzētajā stāvvietā vai neatbilst šeit noteiktajiem nosacījumiem, klients informē SIA IDEAL SERVICES pa tālruni +372 605 1144 vai e-pastā avisnow@avis.lv.

 

6.18. Ne klients, ne SIA IDEAL SERVICES nav atbildīgi par bojājumiem vai neizpildītām saistībām nepārvaramas varas dēļ. Šajos noteikumos nepārvarama vara ietver notikumus, ko saprātīgi nevar kontrolēt saistību nepildošā puse, piemēram, zemestrīce, ugunsgrēks, plūdi, karš, terorisms, pandēmija, civilie nemieri, darba vai militārs konflikts, sabotāža, streiki vai lokauti, epidēmija, nemieri, komunālo pakalpojumu vai sakaru pakalpojumu kļūme vai pārtraukšana, liela mēroga kiberuzbrukums, valdības, tiesībaizsardzības vai regulējošo aģentūru darbība. Tomēr nepārvarama vara nav šķērslis vai attaisnojums finansiālo saistību izpildei.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDE

SIA IDEAL SERVICES apstrādā klientu personas datus saskaņā ar privātuma nosacījumiem.

8. REGLAMĒJOŠIE TIESĪBU AKTI

8.1. Uz noteikumiem un nosacījumiem attiecas Latvijas tiesību akti, un tie arī tiek interpretēti saskaņā ar šiem tiesību aktiem, neņemot vērā kolīziju normas.

8.2. SIA IDEAL SERVICES un klients visus strīdus, kas izriet no noteikumiem un nosacījumiem, centīsies atrisināt godprātīgi pārrunu ceļā. Visus strīdus vai nesaskaņas, kas izriet no šā Līguma vai rodas saistībā ar to, noregulē sarunu ceļā, bet ja šādas sarunas ir bez rezultāta, kompetentā tiesā, kam ir jurisdikcija šāda strīda
noregulēšanai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

8.3. Ja SIA IDEAL SERVICES neīsteno noteikumos un nosacījumos ietvertās tiesības vai nosacījumu, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām.

8.4. Ja kāds noteikumu un nosacījumu noteikums tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu ar tiesas rīkojumu, pārējie noteikumu un nosacījumu noteikumi paliek spēkā.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Pusēm ir pienākums piecu kalendāro dienu laikā paziņot viena otrai par jebkurām izmaiņām savos datos, piemēram, vārdā/uzvārdā, adresē, maksājuma datos utt.

9.2 SIA IDEAL SERVICES ir tiesības vienpusēji nodot visas tiesības un pienākumus, kas izriet no noteikumiem un nosacījumiem, trešajai personai, kas saistīta ar SIA IDEAL SERVICES, par to rakstiski paziņojot klientam.

9.3. Ja klients nevar pareizi izmantot pakalpojumus, viņam ir pienākums par to informēt SIA IDEAL SERVICES pa tālruni vai e-pastu.

9.4. Ja rodas jautājumi saistībā ar Noteikumiem un nosacījumiem, ir jāsazinās ar SIA IDEAL SERVICES, nosūtot e-pastu uz avisnow@avis.lv.